fall logo

Regelverk

ARBEIDSTILSYNETS REGELVERK

Ved arbeid på tak med fare for fall skal arbeidstaker alltid sikres fra å falle ned. Regelverk kreves at det benyttes kollektive vernetiltak som rekkverk eller stillas. Arbeid i høyder over 2 meter skal alltid sikres med personlig fallsikringsutstyr for eksempel permanent wireløsning eller rekkverk.

Arbeidstilsynet og Fallsikkerhet har samarbeidet om en veiledning: Fallsikring på tak.pdf

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for arbeidstager som jobber i og på eiendommene de vedlikeholder og har service på. Er du en bedrift som utfører jobb for eiendomseier kan du stille krav om sikkerhet for arbeidstaker. 

Bygninger, bygningselementer og installasjoner skal være utformet, plassert og innredet slik at vedlikehold og renhold kan foregå farefritt.

Regelverk ved arbeid på tak

Det skal alltid være utarbeidet en risikovurdering før en jobb på et tak kan settes i gang. Skal du utføre en jobb på taket, må du ha fast rekkverk om det er mindre enn 2 meter til gesimsen.
Er det over 2 meter til gesimsen kan du bruke et midlertidig rekkverk. Dette må plasseres i det arbeidsområde hvor jobben skal utføres. Det er ikke lov til å rense sluk, måke snø, ta bort fugleegg, vedlikeholde sedum, servisere kjøle- eller solcelleanlegg eller noe annet vedlikehold på tak, hverken 2, 3, 4 eller 10 meter fra gesimsen uten enten 1) fast/midlertidig rekkverk eller 2) permanent fallsikringsutstyr (Wiresystemer). Rekkverk skal prioriteres før personlig fallsikringsutstyr.

1) Se arbeidsplassforskriften
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/arbeidsplassforskriften/2/2-5/
§ 2-5. Sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering, mv.
Bygninger, bygningselementer og installasjoner skal være slik utformet, plassert og innredet slik at vedlikehold og renhold kan foregå farefritt.

2) Arbeidsgiveren til vaktmesterne har ansvaret for at arbeidstakerne jobber sikkert
Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet utføres på en sikker måte. (Dette gjelder uansett høyde, også under 2 m)
jf. Forskrift om utførelse av arbeid § 17-1. Risikovurdering og krav til arbeid i høyden.

SERTIFISERT FALLSIKRING

Ifølge arbeidstilsynet bør fallsikring være sertifisert etter NS-EN-795:2012 klasse A for sikringspunkter og klasse C for wiresystemer.

Forskrift om utførelse av arbeid: § 17-25. Bruk av sikkerhetsbelte og feste for sikkerhetstau

Dersom det ikke kan brukes kollektive verneinnretninger ved rutine- og vedlikeholdsarbeid kan personlig verneutstyr benyttes. Dersom det er fare for fall fra høyde skal fallsele benyttes. Ved avstandsbegrensning til fareområdet kan sikkerhetsbelte benyttes. Sikkerhetstau og festepunkt skal tåle de påregnelige kreftene som kan oppstå. 26 juni 2015 nr. 806 (i kraft 1 jan 2016)

Når kollektive fallsikringsinnretninger må utelates, skal det kompenseres med personlig verneutstyr som gir samme grad av beskyttelse. Arbeidsgiver er ansvarlig for å gi nødvendig opplæring i bruk av slikt utstyr.

Regelverk ved arbeid på KLP-Eiendom

Sikkerhetsbelte og sikkerhetstau brukes til å forhindre at arbeidstaker kommer over i et område med risiko for fall. Fallblokk kan da ikke benyttes. Dersom det er behov for å bruke utstyr som skal fange opp et eventuelt fall skal det brukes fallsikringsutstyr (fallsele). Som eksempel på hvor sikkerhetsbelte kan benyttes, kan nevnes ved utlegging av betongelement hvor sikkerhetsbeltet festes slik at det fungerer som en avstandsbegrensning mot dekkekant.

Forankringsanordninger bør minst oppfylle kravene i NS EN 795 som forutsetter følgende kapasiteter:
  • Metallkomponenter skal tåle minimum 12 KN
  • Ikke-metalliske komponenter skal tåle minimum 18kN.

Ifølge CEN/CENELEC internasjonale regler, er Norge forpliktet til at implementere disse EN standarder.

Link til våre sertifikater finner du her

Da man har med menneskeliv at gjøre, har de fleste store produsenter av fallsikring krav om at man må være sertifisert for å montere fallsikring. Det betyr at man har gjennomgått en utdannelse i montering av sikringspunkter og wiresystemer, samt at man har stor kjennskap til fallsikring generelt.

Dersom det ikke er rekkverk eller annen kollektiv sikring må annen sikring benyttes, for eksempel personlig fallsikringsutstyr.

MIDLERTIDIG ARBEID

Ved service av utstyr eller lignende arbeid tillates det at det benyttes personlig fallsikringsutstyr som eneste sikring, men for at arbeidet skal kunnes betegnes som midlertidig, må alle følgende kriterier oppfylles:

  • At arbeidet bare innebærer inspeksjon, mindre reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid.
  • At det ikke er oppføring av nybygg, tilbygg eller påbygg.
  • At totalt arbeidsomfang ikke overstiger 4 timer verk.
  • At det fremgår av risikovurderingen at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte.
Midlertidig markering av arbeidsområdet montert av Fallsikkerhet.no

KRAV TIL OPPLÆRING I BRUKEN AV FALLSIKRINGSUTSTYR

Før det personlige verneutstyret tas i bruk skal arbeidsgiver:

informere ansatte om hvilke farer det personlige verneutstyret beskytter mot

sørge for at ansatte får forståelig informasjon (på et språk ansatte forstår) og nødvendig opplæring i bruk av verneutstyret

informere ansatte om hva han skal gjøre hvis det personlige verneutstyret blir ødelagt under bruk eller på annen måte får nedsatt verneeffekt

Produsentens brukerinformasjon skal være lett tilgjengelig for arbeidstaker. Der det er nødvendig, bør arbeidsplassen være merket med skilt som informerer om bruk av verneutstyr.

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/

Mer informasjon om arbeid i høyden

Hos Fallsikkerhet.no utdanner vi gratis vaktmester/driftsleder i bruken av fallsikringsutstyr. Dette gjør vi ikke bare fordi vi har et juridisk medansvar for de sikringspunkter og wiresystemer vi har montert på taket, men også fordi vi jobber med mennesker. Derfor er det helt naturlig for oss at når vi leverer wiresystemer mm. blir vaktmester/driftsleder med opp på taket og får på sele og deretter går vi rundt på taket og prater om regler ifølge arbeidstilsynet samt om fallsikring generelt.

ARBEIDSGIVERS ANSVAR

Arbeidsgiver skal vurdere om arbeidet kan medføre fare for de ansattes liv og helse. Arbeidsgiver

  • skal stille personlig verneutstyr til rådighet
  • skal sørge for informasjon og opplæring i nødvendige vernetiltak
  • skal sørge for opplæring i riktig bruk av personlig verneutstyr
  • skal sørge for, og kontrollere, at verneutstyret er i bruk
  • skal aldri tillate at det ikke brukes verneutstyr så lenge det er en risiko for skade, heller ikke om spesielle helseforhold ved arbeidstaker gjør det vanskelig å bruke verneutstyr. I slike tilfeller skal arbeidsgiver vurdere hvordan han kan legge til rette for andre mulige vernetiltak.
  • bør vurdere og velge typepersonlig verneutstyr i samråd med arbeidstakeren og eventuelt med verneombud eller bedriftshelsetjeneste
  • skal sørge for at det personlige verneutstyret som brukes på arbeidsplassen, til enhver tid gir et fullt forsvarlig vern mot farene som arbeidstakerne er utsatt for

ÅRLIG KONTROLL

Fallsikring handler om å minimere risiko for ulykker og dødsfall.

Det er lovpålagt i arbeidsmiljøloven § 12-4 å ha systematisk årlig kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr og anlegg som, fallsikringsutstyr, seler, liner, glider, belter, fallblokk, wiresystemer mm, slik at det til enhver tid er klart til bruk og i funksjonsdyktig stand.

Forklaringen er at det servicepersonell som må bruke fallsikringsutstyret må ha tiltro til at fallsikringsutstyret virker den dag uhellet er ute og at det så redder deres liv. Da man må være utdannet/sertifisert til å montere fallsikring har man også et ansvar for de sikringspunkter man har montert samt å opplyse byggherre eller entreprenører at der er årlig kontroll på fallsikringsutstyr

aarlig kontroll

ARBEIDSTILSYNETS NYE REGELVERK PR. 01.01.2016

Endringene bygger videre på sekvenstankegangen i arbeidsmiljøforskriftene. Kravene til risikovurdering, opplæring, planlegging og tiltak følger stegene i arbeidet og derfor kommer i denne rekkefølgen i kapittelet.

§ 17-1. Risikovurdering av arbeid i høyden

Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet utføres på en sikker måte.

Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:

  • a. høyden som arbeidet skal utføres fra, herunder risiko for at personer eller gjenstander kan falle ned
  • b. forhold av betydning for valg av fallsikringstiltak, herunder arbeidets art og varighet, underlag, rasfare m.m.
  • c. belastninger som påføres arbeidsutstyr eller arbeidsplattform
  • d. ergonomiske forhold
  • e. atkomst og muligheter for evakuering
  • f. trafikale forhold
  • g. værforhold og
  • h. andre faremomenter på den aktuelle arbeidsplassen.
§ Paragraf 17-2 til 17-5 unnlates da de omhandler stillas.
§ 17-6. Krav til arbeid i høyden

Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. Det skal særlig sørges for at:

  • a. kollektiv fallsikring prioriteres fremfor personlig fallsikringsutstyr
  • b. arbeidsutstyret er dimensjonert for det arbeidet som skal utføres og for forutsigbare belastninger
  • c. stillaser er stabile og at underlaget har tilstrekkelig bæreevne til å oppta de belastningene som det blir påført
  • d. arbeidet der det er mulig utføres i henhold til ergonomiske prinsipper fra en egnet overflate
  • e. atkomstveier tilpasses etter hvor ofte arbeidstakerne forflytter seg, hvor lenge de er i bruk, og atkomstenes høyde
  • f. atkomstveier kan brukes til evakuering i en nødssituasjon
  • g. forflytning mellom atkomstveier og arbeidsplattformer, stillasgulv eller gangbroer ikke medfører ytterligere risiko for fall
  • h. det monteres sikringsinnretninger mot fall der det er nødvendig, og
  • i. utstyr sikres for å forhindre at gjenstander faller ned og utgjør en fare for andre personer.

Kollektive fallsikringsinnretninger kan kun være gjennombrutt på adkomststeder med stiger eller trapper. Når det i forbindelse med utføringen av en bestemt arbeidsoppgave midlertidig er nødvendig å fjerne en kollektiv fallsikringsinnretning, skal det iverksettes sikkerhetstiltak som kompenserer for dette før arbeidsoppgaven utføres. Når arbeidsoppgaven er endelig eller midlertidig avsluttet, skal den kollektive fallsikringsinnretningen settes opp igjen.

På steder med spesielle faremomenter som trafikk, strømførende ledninger, rasfare og lignende, skal særlige sikringstiltak iverksettes før utstyr for arbeid i høyden monteres og tas i bruk. Arbeid i høyden skal ikke utføres når værforholdene innebærer en risiko for arbeidstakernes sikkerhet og helse.

§ Paragraf 17-7 til 17-20 unnlates da de omhandler stillas.
§ 17-21. Bruk av stiger

Stiger skal oppstilles slik at de står stødig under bruk.

Stiger skal brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep og står støtt. Arbeidstakere som må bære noe mens de står på stige skal ha et sikkert grep.

Stiger skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag slik at trinnene forblir vannrette under bruk. Stiger som henger skal festes på en sikker måte og, med unntak for taustiger, på en slik måte at de ikke kan forskyve seg eller begynne å svinge.

Stiger skal, så langt det er praktisk mulig, festes i toppen eller sikres på annen måte. Anliggende stige skal sikres før bruk.

Stige skal sikres mot utglidning, velting sidelengs eller bakover. Stiger og skyvestiger som er satt sammen av flere deler, skal brukes slik at de ulike delene ikke kan forskyves i forhold til hverandre. Mobile stiger skal sikres før de tas i bruk.

§ 17-22. Begrensning i bruk av stige

Stiger skal kun brukes som atkomst.

Stiger kan unntaksvis brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden, når det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi risikoen er liten, og

  • a. bruken av stigen er kortvarig, eller
  • b. forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver.

Det skal ikke brukes frittstående stiger som er høyere enn 6 meter. Frittstående kombistiger skal ikke brukes høyere enn 4 meter.

§ 17-23. Atkomst fra stige

Stige som benyttes til atkomst til tak, avsats eller lignende skal rage minst 1 meter over atkomstnivået, med mindre det er iverksatt andre tiltak slik at arbeidstakerne kan holde seg fast på en sikker måte. Når stige benyttes som atkomst, skal den alltid sikres i toppen.

§ 17-24. Bruk av tau til atkomst, arbeid og redning

Når arbeidsgiver har vurdert risikoen og finner det forsvarlig, kan en arbeidstaker bruke tau som atkomst og for å innta arbeidsstillinger. Det forutsettes at arbeidet kan utføres på en sikker måte og at det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr.

Arbeidsgiveren skal iverksette følgende tiltak som ivaretar arbeidstakernes sikkerhet ved bruk av tau:

  • a. tausystemet skal omfatte minst to tau med separate fester. Det ene tauet er arbeidstau og brukes til atkomst, nedstigning og støtte, og det andre tauet er et sikkerhetstau som sikrer arbeidstakerne. Dersom arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at bruken av to tau vil gjøre arbeidet farligere, kan det brukes ett tau. Arbeidsgiver skal da iverksette egnede tiltak som ivaretar sikkerheten til arbeidstakerne,
  • b. arbeidstakerne skal være utstyrt med og bruke en egnet sele som skal være festet til sikkerhetstauet,
  • c. arbeidstauet skal være utstyrt med en innretning for sikker opp- og nedstigning og et automatisk låsesystem som hindrer brukeren i å falle,
  • d. sikkerhetstauet skal ha bevegelig fallsikringsutstyr som følger arbeidstakerens bevegelser,
  • e. verktøy og annet utstyr som arbeidstakerne bruker skal være sikret til arbeidstakernes seler eller arbeidssete eller på en annen, egnet måte,
  • f. arbeidet skal nøye planlegges og overvåkes slik at arbeidstakerne kan få øyeblikkelig hjelp i en nødsituasjon og
  • g. arbeidstakerne skal få nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon i arbeidet som skal gjøres, særlig om framgangsmåter under redningsarbeid.

Tauet skal om nødvendig utstyres med et arbeidssete. Ved vurderingen skal det særlig tas hensyn til arbeidets varighet og de ergonomiske belastningene arbeidstakerne utsettes for.

§ 17-25. Bruk av sikkerhetsbelte og feste for sikkerhetstau

Dersom det ikke kan brukes kollektive verneinnretninger ved rutine- og vedlikeholdsarbeid kan personlig verneutstyr benyttes. Dersom det er fare for fall fra høyde, skal fallsele benyttes. Ved avstandsbegrensning til fareområdet kan sikkerhetsbelte benyttes. Sikkerhetstau og festepunkt skal tåle de påregnelige kreftene som kan oppstå.